Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

Chúng tôi chỉ thu thập access_token kèm các quyền đã được bạn cho phép để thực hiện các chức năng mà bạn đã đồng ý sử dụng ở website này của tài khoản Facebook của bạn nhằm mục đích trao đổi tương tác giữa các thành viên.

Chúng tôi sử dụng thông tin này như thế nào?

Chúng tôi chỉ sử dụng token của bạn để tương tác qua lại giữa các thành viên theo điều khoản tự nguyện mà bạn đã đồng ý.

Thông tin mà bạn cung cấp KHÔNG bị chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, KHÔNG bị sử dụng dưới mục đích thương mại nào khác

 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi đối với chính sách này như thế nào?

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi chính sách này và cung cấp cho bạn tùy chọn xem lại chính sách đã sửa đổi trước khi bạn chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Ngày sửa đổi lần cuối: 3/11/2018

Leave a Reply